Topp 30 Bästa tillväxtaktierna – Bra Tillväxtaktier 2024

Last Updated on April 20, 2024 by admin

Tillväxtaktier har god potential att över tid generera en riktigt bra avkastning till din portfölj. Men vilka bolag bör man investera i och vad är viktigt att tänka på? Bästaaktierna.se ger dig en komplett guide till hur du hittar de bästa tillväxtaktierna. 

Tillväxtaktier är aktier i bolag som växer mer och snabbare än andra bolag på börsen. Ofta rör det sig om mindre och medelstora och bolag, men det finns också stora multinationella bolag som klassas som tillväxtbolag.

I Sverige finns flest tillväxtaktier på Small- och Mid Cap Stockholm, First North, Nordic SME och Spotlight Stock Market – men även på Stockholmsbörsens Large Cap-lista finns en hel del.

Majoriteten av alla tillväxtaktier återfinns inom nya, innovativa branscher såsom grön teknik, informations- och kommunikationsteknologi samt modern life science.

 

Givet den goda och snabba vinsttillväxten eller omsättningstillväxten (eller både och) är chanserna goda att tillväxtaktier ökar mycket i värde över tid och på sikt genererar en bra vinst till dig som aktieägare. En något förhöjd risk finns eftersom det som regel råder större osäkerhet och mer volatilitet i tillväxtbolag – men den riskjusterade avkastningen har historiskt sett visat sig vara mycket bra.

Vill man investera i tillväxtaktier är det viktigt att man, liksom vid alla former av finansiella investeringar, gör sin hemläxa om de bolag man är intresserad av och analyserar såväl verksamhet som affärsmodell, ekonomiska rapporter och den historiska utvecklingen.

I den här artikeln får du en bra introduktion till vad tillväxtaktier är, varför de kan vara bra att köpa, var man kan handla dem samt tips om de bästa tillväxtaktierna på marknaden just nu.

30 bästa tillväxtaktierna

Följande är de 30 svenska tillväxtaktier som haft bäst vinsttillväxt och omsättningstillväxt de senaste 5 åren (minst 10%).

Bolag Vinsttillväxt (per år, 5 år) Omsättningstillväxt (per år, 5 år) Lista
Swedish Orphan Biovitrum 114.1% 36.9% Large Cap Stockholm
Fortnox 50.0% 33.3% Nordic SME
Duroc 32.9% 50.0% Small Cap Stockholm
HMS Networks 28.6% 15.4% Mid Cap Stockholm
JLT Mobile 28.4% 10.1% First North Stockholm
Gullberg & Jansson 28.4% 24.1% Spotlight Stock Market
NOTE 25.5% 11.0% Small Cap Stockholm
Sweco B 24.6% 13.6% Large Cap Stockholm
Consensus B 24.1% 22.0% Spotlight Stock Market
Bredband2 22.4% 13.5% First North Stockholm
G5 Entertainment 22.1% 26.4% Mid Cap Stockholm
Biotage 19.3% 12.6% Mid Cap Stockholm
VBG Group B 19.1% 20.8% Mid Cap Stockholm
Tethys Oil 17.1% 10.4% Mid Cap Stockholm
ALM Equtiy 16.6% 16.3% First North Stockholm
TF Bank 16.2% 16.4% Mid Cap Stockholm
Stille 15.2% 13.2% First North Stockholm
Beijer Ref 14.9% 11.2% Large Cap Stockholm
Avanza Bank Holding 14.0% 13.1% Large Cap Stockholm
Bufab 13.5% 12.9% Mid Cap Stockholm
Lifco 13.3% 11.6% Large Cap Stockholm
GHP Specialty Care 13.3% 10.7% Small Cap Stockholm
SinterCast 13.0% 10.3% Small Cap Stockholm
Invisio 12.9% 19.7% Mid Cap Stockholm
Nolato B 12.9% 12.8% Large Cap Stockholm
BTS Group 12.8% 12.3% Mid Cap Stockholm
Sectra B 12.8% 11.5% Large Cap Stockholm
XANO Industri B 12.8% 14.5% Mid Cap Stockholm
Platzer Fastigheter B 12.6% 14.2% Large Cap Stockholm
Bahnhof B 12.6% 15.5% Spotlight Stock Market

Källa: Börsdata.se. Riskinformation: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Aktier kan både öka och minska i värde och det innebär alltid en risk att investera. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. 

Tillväxtaktier – definition och förklaring

Som inledningsvis nämndes är alltså tillväxtaktier sådana bra aktier som växer snabbare än andra aktier på marknaden. Till kategorin hör också sådana bolag som av marknaden förväntas börja växa snabbare inom kort, och för vilka det således finns ett stort intresse och ofta högt förtroende.

God ekonomisk tillväxt är en viktig nyckel till bra vinster för företagen, och därmed till bra avkastning för dig som investerare. Med tillväxtaktier i portföljen har du alltså goda chanser att kunna gå ordentligt plus över tid. Företag med sämre eller till och med avstannad tillväxt stagnerar förr eller senare och får svårt att stå sig i den tuffa konkurrens som råder på marknaden.

Bäst tillväxt hittas ofta i nya, innovativa branscher som trendar – till exempel hållbar teknik och bioteknik – varför merparten av alla tillväxtbolag också återfinns på dessa marknader. Det finns dock gott om tillväxtföretag inom mer eller mindre alla marknadssegment och branscher, men majoriteten av dem hittas främst på trendande marknader där utsikterna för bra expandering i regel är som störst.

Vidare kan tillväxtaktier också uppvisa olika typer av bra tillväxt;

  • Vinsttillväxt
  • Omsättningstillväxt

Tillväxtbolag som fortfarande accelererar rejält har en hög omsättningstillväxt, men en lägre (eller än så länge ingen) vinsttillväxt. Detta eftersom det ofta tar ett tag innan ett bolag börjar gå pass bra att vinsten börjar öka stadigt från år till år.

Tillväxtbolag som har både bra omsättningstillväxt och bra vinsttillväxt är sådana som hunnit bli lite mer stabila.

Tillväxtaktier växer snabbare
Tillväxtaktier växer snabbare än andra aktier

Vad skiljer tillväxtaktier från värdeaktier?

Värdeaktier är aktier som till skillnad från tillväxtaktier oftast är lågt värderade av marknaden och som inte sticker ut med någon imponerande hög tillväxt. Värdeaktier är i regel stora, stabila och mer mogna företag för vilka man hoppas att utvecklingen ska gå bättre än vad marknaden tror att den ska göra. Tillväxten är låg, men ofta finns stora värden att hitta på balansräkningen.

Som exempel på värdeaktier kan bland andra de svenska storbankerna nämnas.

Förutom skillnader i tillväxt och ekonomisk stabiltet, är tillväxtaktier och värdeaktier oftast också olika när det kommer till utdelningar.

Värdeaktier är vanligtvis bra utdelningsaktier eftersom stora, mogna företag är de som främst har råd att ge bra utdelningar. Utdelningar hos tillväxtbolag är däremot mindre vanligt, eftersom dessa i regel behöver behålla vinsten för att återinvestera och på så vis möjliggöra vidare expandering.

De tillväxtbolag som ändå ger utdelning är oftast sådana som hunnit komma en liten bit längre på väg i sin utveckling, och som då har det ekonomiska utrymmet att betala ut en del av vinsten till sina ägare. Utdelningen är emellertid oftast betydligt mindre än den man får i värdebolag – men å andra sidan är utdelningstillväxten ofta mycket bra.

Snabb och hög tillväxt överlag bereder också vägen för möjligheten att höja utdelningarna successivt, vilket på sikt kan mycket bli lönsamt för dig som investerare. Ett tips är därför att inte stirra dig blind på utdelningsnivån i  tillväxtbolag just nu, utan att titta på vinst- och omsättningstillväxt och utifrån det försöka få en bild av hur utdelningarna kan komma att bli längre fram.

Därför är det bra att investera i tillväxtbolag

För att ett företag ska kunna gå med vinst måste det tjäna pengar, och för att tjäna bra med pengar krävs det tillväxt. Goda avkastningsmöjligheter över tid är således det som främst talar för varför tillväxtaktier är bra att inkludera i sin aktieportfölj.

Stora, stadiga och mogna värdebolag bidrar med god stabilitet och mindre osäkerhet – men ger å andra sidan sällan lika hög avkastning över tid eftersom man har slagit av på farten vad gäller tillväxt. Utdelningarna må vara högre, men den totala avkastningen – det vill säga kursvinster och utdelning tillsammans – är oftast betydligt bättre i tillväxtbolag.

Vad ska man titta på när man väljer tillväxtaktier?

Tillväxten är givetvis central att titta på när du vill hitta bra tillväxtaktier att investera i. Som nämndes tidigare kan god tillväxt visa sig som antingen (eller både) bra vinsttillväxt – det vill säga att företaget ökar sin vinst för varje år – alternativt god omsättningstillväxt, vilket då innebär att man ökar sin omsättning varje år.

Aktier med bra vinsttillväxt har som regel hunnit bli lite mer stabila och är ofta en bra investering att satsa på. Finns ingen vinsttillväxt är omsättningstillväxten ett värdefullt mått att titta på istället. Tillväxtaktier som ännu inte kan uppvisa någon vinsttillväxt men som däremot har en mycket bra omsättningstillväxt kan också bli lönsamma framöver.

Genom att analysera omsättningstillväxten i olika mindre företag har du goda möjligheter att tajma in en bra investering i ett tidigt skede.

Vidare är det viktigt att studera bland annat skuldsättningsgrad, kassaflöde och bruttomarginal. I synnerhet när det gäller tillväxtbolag som inte har kommit så långt att de har några vinster att visa upp.

En alltför hög skuldsättning, ett kassaflöde som inte tycks öka och en dålig bruttomarginal är alla tre varningstecken på att bolaget inte riktigt är på väg åt rätt håll. För tillväxtföretag som går med vinst kan du också kika på vinstmarginalen och säkerställa att den ser stabil ut, samt titta på ledarskap, marknadsklimat och utsikter för den aktuella branschen.

Värdering av tillväxtaktier är dessvärre lite knepigare än värdering av värdeaktier. Detta eftersom den höga och snabba tillväxten gör att en del nyckeltal blir missvisande. P/E-talet är till exempel lönlöst att använda vid värdering av tillväxtaktier eftersom det inte tar hänsyn till hur vinsten återspeglas i framtiden, utan endast här och nu. Använder du P/E-talet vid analys av tillväxtbolag kan många aktier därför se väldigt dyra ut.

En rättvis värdering av denna typ av aktier kräver nyckeltal som tar hänsyn till tillväxten. Här kan till exempel PEG-talet vara ett alternativ, vilket egentligen är detsamma som P/E-talet med den skillnaden att även vinsttillväxten tas med i beräkningen. PEG står för Price (pris) Earnings (vinster) och Growth (tillväxt).

Tillväxtaktier är ofta en lönsam investering
Tillväxtaktier är ofta en lönsam investering

Kom igång med investeringar i tillväxtaktier

Enklaste sättet att komma igång med aktiehandel – vare sig det gäller tillväxtaktier eller värdeaktier – är att öppna ett konto hos Avanza eller Nordnet, Sveriges största och mest populära nätmäklare. Detta gör du helt kostnadsfritt.

Bägge sajterna har ett mycket generöst utbud av såväl tillväxtaktier som andra aktier, låga courtagenivåer och användarvänliga plattformar. Dessutom finns flera olika kontotyper att välja mellan, däribland ISK, aktiedepå och kapitalförsäkring.

Aktier kan också handlas via de svenska storbankerna, men utbudet är betydligt mindre och kostnaderna högre. Vill du samla all din ekonomi på ett och samma ställe kan det dock vara smidigt att starta ett aktiesparande hos den bank du redan är kund hos.

Registrering hos Avanza och Nordnet gör du enkelt med hjälp av BankID.

Här kan du öppna konto hos Avanza. 

Här kan du öppna konto hos Nordnet. 

Sammanfattning

Tillväxtaktier är aktier som växer snabbare och mer än andra aktier på börsen. De återfinns inom alla marknadssegment och på alla börslistor, men merparten av dem är små eller medelstora bolag inom innovativa och trendande branscher.

Bolag med hög vinsttillväxt och hög omsättningstillväxt är ofta högt värderade av marknaden då det finns en positiv tro på utvecklingen framgent. Tillväxtaktier är som regel smarta investeringar med god potential att ge dig bra avkastning över tid.

Värdering av tillväxtaktier är svårare på grund av den snabba tillväxttakten. Viktigt är att titta på faktorer som vinsttillväxt, omsättningstillväxt, marknadsklimat, ledarskap, skuldsättningsgrad, kassaflöde och vinstmarginal när du väljer dina aktier. Som alltid gäller också välja med omsorg och att bara investera i bolag du själv tror på och vars affärsmodeller du förstår.

Lycka till med dina investeringar!

Tips: På vår systersida Samuelssons Rapport finns mer att läsa om de bästa tillväxtaktierna på marknaden.

Leave a Comment