Småbolagsaktier 2024: 10 Populära Bra Small Cap Aktier

Last Updated on April 20, 2024 by admin

Aktier i småbolag har över det senaste decenniet gått betydligt bättre än börsen överlag och slagit aktieindex med råge. I den här artikeln tipsar Bästaaktierna.se om hur du hittar de bästa småbolagsaktierna på marknaden, vad du bör tänka på samt vilka fördelar och nackdelar som finns med småbolagsaktier. 

Småbolagsaktier har de senaste 10-15 åren lockat med imponerande tillväxt och en värdeökning som slagit de flesta storbolagen rejält på fingrarna. Framgångsrika expanderingar och en förmåga att växa bra såväl organiskt som genom förvärv har gjort många småbolagsaktier till lyckosamma kursraketer som attraherat många investerare, och utsikterna framgent ser fortsatt goda ut.

Men vad är egentligen definitionen av ett småbolag? Vilka fördelar och nackdelar finns det med att köpa småbolagsaktier – och hur hittar man de bästa småbolagsaktierna på marknaden? Allt det och lite till finner du svar på här nedan.

10 populära småbolagsaktier hos Avanza

Ett hundratal bolag finns noterade på Stockholmsbörsens Small Cap-lista. Av dessa är följande tio några av de som är mest populära hos Avanza just nu:

 1. Starbreeze B
 2. Etrion
 3. Qliro
 4. Precise Biometrics
 5. Sensys Gatso Group
 6. Eniro
 7. Nelly Group
 8. Gaming Innovation Group
 9. Abliva
 10. Active Biotech

Listan är skapad av siffror hämtade 210222. Observera att ovanstående inte är några investeringstips. Det är viktigt att du alltid gör dina egna analyser och urval när du ska investera i aktier. 

Vad är småbolagsaktier?

Småbolagsaktier är precis som namnet antyder aktier i bolag av mindre storlek. Det finns egentligen ingen fast definition av hur stort ett bolag maximalt får vara (räknat i börsvärde) för att klassas som ett småbolag, men på Stockholmsbörsen kategoriserar man små, mellanstora och stora bolag enligt följande:

 • Small Cap/Småbolag: Bolag med ett börsvärde på maximalt 150 miljoner euro
 • Mid Cap/Mellanstora bolag: Bolag med ett börsvärde som överstiger 150 miljoner euro men understiger 1 miljard euro
 • Large Cap/Stora bolag: Bolag med ett börsvärde som överstiger 1 miljard euro

Enligt EU-kommissionen definieras företag som har mellan 10 och 49 anställda och en årlig omsättning alternativt balansomslutning på max 10 miljoner euro som småbolag.

Vidare finns också kategorin mikrobolag, inom vilken företag med max 10 anställda, en omsättning/balansomslutning på max 2 miljoner euro och ett börsvärde som understiger 150 miljoner euro finns.

Varför investera i småbolagsaktier?

Såväl småbolag som mellanstora bolag och riktigt stora bolag har alla sina fördelar och sådant som talar för en investering. Storbolagen lockar med finansiell stabilitet och mer trygghet – och för småbolagens del är det framförallt tillväxtpotentialen som utmärker sig.

Det är betydligt lättare för mindre bolag att expandera snabbt och mycket än vad det är för större bolag, och det senaste decenniet är det precis också den trenden som dominerat på börsen. Småbolag har sedan början/mitten av 2000-talet generellt presterat mycket bättre än vad större bolag har – mycket tack vare internationella expansioner samt genom organisk tillväxt och förvärv.

Varför är det så då? Mycket kan förklaras med de olika cykler ett bolag går igenom. Mindre bolag befinner sig fortfarande i ett tidigt skede av sin bolagsresa, där accelerationshastigheten är som högst och de största expanderingsmöjligheterna finns. Den främsta utvecklingen ligger ännu framför dem.

Ju större ett företag sedan blir desto mer stabiliseras det och mognar. Mellanstora och framförallt stora bolag kan erbjuda sin aktieägare bättre trygghet – men en mer försiktig avkastning än småbolag. Detta eftersom den mest intensiva tillväxtfasen i det här skedet som regel har passerat.

Summa summarum har småbolagsaktier större potential att växa både mycket och snabbt, vilket ger dig som investerare goda chanser till hög avkastning över tid.

Alla de största multiinternationella bolagen som dominerar på marknaden idag har en gång i tiden också varit småbolag. Genom att satsa pengar i ett mindre företag du tror på har du möjlighet att vara med från ett tidigt skede och förhoppningsvis se det utvecklas från ett lovande Small Cap till ett framgångsrikt Large Cap.

Småbolag har potential att bli stora
Alla stora succébolag idag har en gång i tiden varit småbolag

Lästips: Bästa tillväxtaktierna

Vilka är de bästa småbolagsaktierna?

På denna fråga finns egentligen inget entydigt svar. Dels eftersom marknaden är i ständig rörelse och de bolag som presterar bra idag inte nödvändigtvis gör det imorgon, men också för att val av aktier är mycket individuellt. De småbolagsaktier som är bäst för en person behöver inte nödvändigtvis vara de bästa för en annan.

För att hitta de bästa småbolagsaktierna för din portfölj bör du först fundera över vilka marknader och branscher du är intresserad av och som du tror att det finns potential i. Småbolagsaktier kräver en del tid och engagemang från dig som investerare, varför förutsättningarna att lyckas med din förvaltning blir betydligt bättre om du satsar på sådant du verkligen tycker är spännande och som du tror har potential att utvecklas väl.

Mer om spännande aktier.

Vidare är det förstås hjälpsamt att titta på historik, balans- och resultatrapporter, affärsmodell och bolagsstruktur samt olika ekonomiska nyckeltal när du letar efter bra aktier att investera i. Eget intresse är viktigt, men ett bolag måste också se bra ut på pappret för att en investering ska vara intressant.

Analys av småbolag – Bra att titta på när du väljer småbolagsaktier:

 • Tillväxten – hur har den sett ut historiskt och hur ser den ut nu? Har företaget en hög organisk omsättningstillväxt – eller har man skapat den genom förvärv? Köpt tillväxt som ökar på skuldsättningen utan bra anledning är en viktig varningsklocka om det pågår under längre tid
 • Hur ser det ut med tillgångar och skulder? Småbolag har sällan samma finansiella stabilitet som större bolag, men en alltför tung skuldbörda och för lite tillgångar är två varningsflaggor att se upp för
 • Kassaflöde – ett skuldsatt bolag behöver ha ett positivt kassaflöde
 • Hur ser utsikterna ut för den aktuella branschen och marknaden?
 • Volatilitet i aktiekursen – svänger priset mycket upp och ned?
 • Analysera bolagsledningen – vilka styr företaget och på vilket sätt styr de? Har de varit framgångsrika hittills? Har det varit samma ledning undre lång tid eller har det nyligen tillsatts en ny?

Vidare tenderar många mindre tillväxtbolag också vara underanalyserade – helt enkelt för att många analytiker och experter tenderar att fokusera på de större, mer välkända bolagen. Detta gör det än viktigare att du själv vrider och vänder på rapporter, avslutade årsredovisningar och annat som kan ge dig en djupare insikt.

Det faktum att småbolag ofta är underanalyserade öppnar också upp för goda möjligheter att själv analysera och förhoppningsvis hitta en förbisedd skatt.

Många framgångsrika småbolag är inriktade på teknik – här kan du läsa mer om teknikaktier. 

Småbolagsaktier innebär ett högre risktagande

Högre potentiell avkastning är som regel korrelerat med en högre risk – så även för småbolagsaktier. Alla aktier oavsett storlek på bolag innebär en generell marknadsrisk, en branschspecifik risk och en bolagsspecifik risk. För småbolag innebär det faktum att den ekonomiska stabiliteten ofta är sämre även ytterligare en risk.

Större företag som funnits under lång tid har haft möjlighet att bygga upp en god likviditet och ett stadigt kassaflöde, varför risken när man investerar i dem blir något lägre. Småbolag har inte lika stora finansiella muskler som storbolag, varför marginalerna således är snävare och spelrummet vid motgångar mindre.

Det talas också om att volatiliteten är betydligt högre i småbolagsaktier än i andra aktier. Att småbolagsaktier inte bara ökar mer än storbolag utan också faller tyngre vid en nedgång på börsen. Så kan många gånger vara fallet, men inte nödvändigtvis.

Tittar man exempelvis på tre senaste stora börsdipparna sedan år 2000 föll faktiskt större bolag mer i den första omgången, och i de två senare var nedgången för småbolag och storbolag ungefär lika.

Med det sagt är volatiliteten dock något som ändå är bra att hålla koll på. I synnerhet vid investeringar i småbolag noterade på de mindre börslistorna som Spotlight, First North och Nordic SME.

Småbolagsaktier högre risk
Småbolagsaktier innebär högre risk men också högre avkastning

För vem passar det att investera i småbolagsaktier?

Småbolag är bolag som fortfarande befinner sig i en tidig fas av sin resa och som fortfarande är under utveckling. Givet såväl risken men även tillväxtpotentialen lämpar de sig främst för investerare med en längre sparhorisont.

Sammantaget kan sägas att en investering i småbolag passar dig som:

 • Har en lång sparhorsiont – minst 5 år men gärna längre än så
 • Är beredd att ta en lite högre risk till förmån för en potentiellt högre avkastning
 • Har tid, intresse och kunskap nog att analysera bolag och aktivt sätta dig in i ekonomi, ledning, historik och så vidare
 • Är ute efter att investera tidigt i mindre bolag som har potential att bli morgondagens stora succér

Därför ger småbolag bättre avkastning på sikt

Det är betydligt enklare för ett mindre bolag med intäkter på säg 50 miljoner euro per år att öka sin försäljning ordentligt, än vad det är för ett större företag med intäkter på 15 miljarder euro per år. Tillväxten är så mycket högre i småbolag för att utrymme helt enkelt fortfarande finns.

Småbolag innebär de facto en högre risk än stora, mogna och stabila företag – och bör därför rimligtvis ge en högre avkastning. En viktig anledning till varför svenska Small Cap-bolag gått så starkt de senaste åren är det gynnsamma börsklimat vi haft.

Mindre bolag tenderar ofta att svänga mer upp och ned än större. I goda börstider stiger de mer och i mer oroliga tider kan de (tillfälligt) sjunka mer. Givet den starka utveckling vi sett på Stockholmsbörsen de senaste åren är det således inte så konstigt att det framförallt är småbolagen som har gått bäst.

Vidare är mindre bolag mer ofta beroende av den inhemska marknaden och det inhemska konjunkturläget, eftersom många av dem ännu inte hunnit expandera internationellt. Sveriges ekonomi har på senare år gått betydligt bättre än många andra länders, vilket också givit avtryck på många småbolags utveckling.

Större företag med mer exportberoende verksamheter har i många fall haft det tuffare de senaste åren på grund av såväl en svag krona, som svagare utveckling på utländska marknader.

Inflöde av kapital till småbolagsfonder är ytterligare en anledning till varför mindre bolag gått starkt på senare tid. Småbolagsfonder har haft ett större inflöde av pengar än börsen generellt, vilket fått fondernas efterfrågan på småbolagsaktier att öka. En ökad efterfrågan och ett ökat köptryck har drivit upp priserna på många småbolagsaktier.

Småbolagsfonder och ETF’er som alternativ till aktier

För dig som vill ha chans att gynnas av småbolagens framgångar men som inte vill investera i egna aktier finns småbolagsfonder som ett utmärkt alternativ. Även bland fonder ses småbolagens starka utveckling de senaste åren – många av de som gått bäst alla kategorier är just småbolagsfonder.

Följande är några av de fonder man kan investera i för att ta del av småbolagens utveckling:

Didner & Gerge Småbolag

Svensk småbolagsfond som investerar i aktier och aktieliknande värdepapper i framförallt Sverige, men som också har små innehav i övriga Norden. Fonden investerar endast i företag vars börsvärde vid investeringstillfället uppgår till max 1% av det totala marknadsvärdet. Tungt viktad mot industri (närmare 40%), varefter teknik, sjukvård och kontracyklisk konsumtion är de största sektorerna.

Handelsbanken Svenska Småbolag

Aktivt förvaltad aktiefond som likt Didner & Gerge Småbolag också utgår från kriteriet att ett bolag får ha ett börsvärde om max 1% av den svenska börsens totala marknadsvärde. Handelsbanken Småbolag får även, om det bedöms kunna ligga i ägarnas intresse, investera i större företag och onoterade aktier – men för detta får max 10% av den totala fondförmögenheten användas.

Största branscher är industri, kommunikation, fastigheter och sjukvård.

Lannebo Småbolag

Småbolagsfond som främst investerar i svenska småbolag, men som har en nordisk inrikting och således även har innehav i Danmark, Finland, Norge och på Island. Fonden investerar bara i företag som har ett börsvärde på max 1% av det totala marknadsvärdet i Sverige, och exkluderar aktivt bolag verksamma i kontroversiella branscher. Omkring 44% av innehaven finns inom industrin, följt av sjukvård och cyklisk konsumtion som andra och tredje största sektor.

XACT Svenska Småbolag

XACT Svenska Småbolag är en unik börshandlad fond eftersom den är den första och hittills enda ETF’en inriktad på just den svenska småbolagsmarknaden. Fonden handlas på börsen till en låg avgift om endast 0,30%, och ger exponering mot omkring 70-100 svenska småbolag. Även här är kriteriet att bolagen får ha ett börsvärde motsvarande max 1% av Stockholmsbörsens totala värde.

Småbolagsfonder aktier
Småbolagsaktier har historiskt gått bättre än storbolag

Fördelar och nackdelar med småbolagsaktier

Fördelar

 • Bättre tillväxt än större bolag
 • Högre förväntad avkastning på lång sikt
 • Småbolag repar sig oftast snabbare efter en börsnedgång
 • Många småbolag är underanalyserade, vilket ger möjlighet att själv analysera och hitta gömda skatter
 • Småbolag ger dig chans att tidigt investera i något som kan bli framtidens succéföretag

Nackdelar

 • Högre risk än Large Cap-bolag
 • Kräver mer aktiv förvaltning och mer analys av dig själv
 • Kan falla mer vid en börsnedgång
 • Inte lika finansiellt stabila som storföretag

Summa summarum – Small Cap eller Large Cap?

Small Cap-bolag är attraktiva att investera i på grund av den höga tillväxten och det faktum att avkastningen i dem på senare år har slagit den i storbolag med råge. Samtidigt är risken högre – småbolag har inte samma finansiella stabilitet som storbolag och är således mer osäkra.

Huruvida Small Cap-aktier eller Large Cap-aktier passar din portfölj bäst beror mycket på din egen strategi och din riskaptit. Är du ute efter lite mer trygghet kan Large Cap vara ett mer fördelaktigt val, medan Small Cap (eller First North aktier) på sikt har potential att ge riktigt bra avkastning. En förutsättning är dock att du har tiden och engagemanget som krävs för förvaltningen.

Småbolagsaktier kan vara ett alternativ om du vill ha exponering mot småbolag men föredrar ett bekvämare sätt att spara, i vilket exponeringen också är bredare och risken således lite lägre. Medelstora bolag kan också vara en väg att gå, som ett mellanting mellan småbolag och storbolag.

Tips: Här kan du läsa mer om bra småbolagsaktier. Vill du få tips och råd om andra aktiekategorier också? Ta då gärna en titt på våra övriga artiklar – exempelvis Bästa värdeaktierna – Hitta undervärderade bolagTopp 30 Bästa tillväxtaktierna och Bästa folkaktierna – 25 aktier svenskar gärna handlar.