Bästa preferensaktierna 2024: Så fungerar bra pref aktier [preffar]

Last Updated on April 20, 2024 by admin

Preferensaktier är en speciell typ av aktier som bland annat ger dig förtursrätt till utdelningar. Här får du tips och råd om hur du hittar de bästa preferensaktierna samt vad som är viktigt att känna till om du är intresserad av att investera i preffar. 

Preferensaktier är ägarandelar i bolag precis som vanliga stamaktier, men villkoren för dem ser lite annorlunda ut. Bland annat ger de dig som aktieägare företräde vid aktieutdelningar, men också ett lägre röstvärde på bolagsstämmor samt särskilda villkor för inlösen.

Preferensaktier – eller “preffar” som de också kallas – kan till exempel vara bra om du vill ha aktier som ger hög direktavkastning och som tack vare förutbestämda, frekventa utdelningar genererar ett stabilt kassaflöde till aktieportföljen. Samtidigt finns också ett par risker som är viktiga att känna till.

Nedan ger Bästa aktierna dig en komplett introduktion till vad preferensaktier är, vilka fördelar och nackdelar som finns samt vad de speciella villkoren innebär för dig som aktieägare. För inspiration listar vi även de preferensaktier som finns tillgängliga att handla på Stockholmsbörsen just nu.

Svenska preferensaktier hos Avanza

Följande aktier är de svenska preferensaktier som just nu finns att investera i på NASDAQ Stockholm. För mer information om respektive aktie klickar du bara på länkarna. De tar dig vidare till Avanzas analyssidor där kurshistorik och information om varje bolag finns att läsa.

Preferensaktie Utdelning i kr/år
Inlösenkurs och kommentar
Aros Bostadsutveckling Pref A 8,5
100 kr. Inlösen sker andra halvan .
Aros Bostadsutveckling Pref B 7,5
Fram till december 2023: 115 kr.
Därefter 100 kr.
Alm Equity Pref 8,4 120kr
Amasten Fastighets Pref 20 350kr
Corem Property Group Pref 20 500kr
Eniro Pref A 0,1 1,60kr
Eniro Pref B 48
480 kr. Utdelningen i Eniro Pref B är uppskjuten sedan 2017.
Fast Partner Pref 6,68 116,67kr
Footway Pref 8 105 kr.
Genova Property Group Pref 10,5
Fram till november 2025: 130 kr
Därefter 110 kr.
Heimstaden Pref 20
Fram till maj 2025: 375 kr Därefter 330 kr.
K2A Pref 20 350kr
Klövern Pref 20 500kr
NP3 Fastigheter Pref 2 35kr
Obducat Pref B 0,2
Utdelningar pausade sedan 2018. Aktien kan bara lösas in mot en stamaktie.
Oscar Properties Pref 20
Utdelningar pausade sedan 2019. Innan dess var inlösenkursen 350 kr.
Oscar Properties Pref B 50
Utdelningar pausade sedan 2019. Innan dess var inlösenkursen 550 kr.
Pegroco Pref 9,5
115 kr. Senaste utdelning blev dock inställd.
Preservia Holding Pref 10
Fram till 2022: 105 kr
Därefter: 110 kr
Utdelning uppskjuten sedan 2018.
Preservia Holding Pref (serie B) Ingen 305,15 kr.
Quartiers Properties Pref 0,96
12 kr. Utdelning inställd tills vidare.
Sagax Pref 2
35 kr. Varje preferensaktie kan också lösas in mot en Sagax D-aktie.
Samhällsbyggnadsbo. i Norden Pref 35
Fram till oktober 2024: 650 kr.
Därefter: 600 kr
Sdiptech Pref 8 105 kr.
Volati Pref 40
Fram till maj 2025: 675 kr Därefter 625 kr.
På grund av pandemin är utdelningarna dock tillfälligt uppskjutna.

Källa: Samuelssons Rapport (Hernhag preffar)

Obs: Preferensaktierna i ovan lista är inga investeringstips – endast inspiration. Ett aktieköp bör alltid föregås av egna analyser och egna bedömningar. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Aktier kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Vad är preferensaktier?

Precis som det beskrevs kort i inledningen är preferensaktier alltså ägarandelar i bolag likt vanliga aktier, men med vissa speciella villkor.

Prefixet preferens är synonym till fördel eller förtur, och syftar just det till det faktum att preferensaktier handlas med förtursrätt till aktieutdelning. Förtursrätten innebär med andra ord att ägare av preferensaktier har rätt att få sin aktieutdelning före ägare av vanliga stamaktier. Skulle bolaget av någon anledning inte ha råd att betala ut alla utdelningar som tänkt ska preferensaktieägare alltid prioriteras.

Vidare är också utdelningen i preferensaktier som regel förutbestämd, och utdelningar görs mer frekvent än i vanliga aktier – ofta kvartalsvis. En förutbestämd, ofta hög, utdelning tillför en viss trygghet för dig som investerare, men villkoret innebär också att den utdelning som är satt är den som gäller.

Preffar omfattas alltså inte av utdelningshöjningar, varför utdelningstillväxten således är betydligt sämre än i stamaktier. Detsamma gäller också för aktiens kurspotential. Hög direktavkastning är det främsta dragplåstret med preferensaktier, men den totala långsiktiga avkastningen är lägre än i vanliga aktier.

Villkoren för utdelning känner de flesta kanske till med preffar. Vad som ofta är mindre känt är dock att denna förtursrätt även gäller om företaget skulle begäras i konkurs och likvideras. I en sådan situation har preferensaktieägare teoretiskt större chans att få tillbaka sina pengar än stamaktieägare – även om det överlag är mycket ovanligt att det vid en konkurs blir några likvida medel kvar att dela ut.

Slutligen emitteras också preferensaktier alltid med en bestämd inlösenkurs, vilket är det pris bolaget närsomhelst kan begära att få lösa tillbaka aktierna till. Preferensaktier ger också ett lägre röstvärde än stamaktier – ofta ligger det på samma nivå som för B-aktier; det vill säga 1/10 röst.

Sammanfattning – Det här är preferensaktier:

 • Aktier med förtursrätt till utdelning och kvarvarande kapital vid eventuell konkurs
 • Ofta mycket hög direktavkastning
 • Förutbestämd utdelning – omfattas inte av utdelningshöjningar
 • Emitteras med fast inlösenkurs
 • Lägre röstvärde än stamaktier
 • Begränsad kurspotential
 • Ofta utdelning kvartalsvis

Varför ger företag ut preferensaktier?

Preferensaktier ges ut för att få in pengar i företaget, precis som stamaktier och obligationer. Den förutbestämda utdelningen man får i preffar påminner mycket om den kupongränta man får i obligationer, varför preferensaktier ofta också liknas vid just obligationer. Det finns dock vissa viktiga skillnader.

Preffar är per juridisk definition aktier, medan obligationer är skuldsedlar – det vill säga kvittenser på ett lån. Till skillnad från obligationer ökar preferensaktier inte företagets skuldsättning, utan bokförs istället som eget kapital.

Genom att ge ut preffar istället för obligationer kan således ett företag få in nytt kapital i bolaget utan att behöva öka sin belåningsgrad. Detta har förstås en positiv effekt på olika ekonomiska nyckeltal och föredras därför rent bokföringsmässigt.

Ytterligare en skillnad mellan preferensaktier och obligationer är att obligationer ges ut med ett förutbestämt slutdatum. Ett datum då bolaget löser in skuldsedlarna och betalar tillbaka pengarna. Preferensaktier emitteras helt utan något förfallodatum, vilket innebär att de mer eller mindre blir ett slags “evigt lån” från aktieägarna till bolaget.

preferensaktier i portföljen
Preferensaktier kan vara bara som komplement i portföljen

Inlösen och inlösenkurs för preffar

Inlösenkursen är en väsentlig skillnad mellan preferensaktier och stamaktier, och således något som är viktigt att känna till innan man investerar.

Att preferensaktier ges ut med en bestämd inlösenkurs innebär att bolaget som gett ut aktierna har rätt att begära inlösen till den kursen. Inlösen kan antingen begäras med god framförhållning, eller komma plötsligt.

Inlösen kan alltså ske efter 1 år, efter 5 år, 10 år eller ännu längre än så – det är helt upp till bolaget att bestämma. För många preferensaktier gäller olika inlösenkurser för olika år. Ofta sänks inlösenkursen successivt ju längre tid som går, men det finns också preffar där inlösenkursen istället höjs med tiden.

Detta villkor om inlösen innebär såväl en möjlighet som en risk för dig som investerare. Begär företaget inlösen av dina aktier till en högre kurs än vad du köpte dem för går du förstås med vinst. Observera dock att detta gäller under förutsättning att inlösenkursen är högre än aktiens marknadsvärde.

Är marknadsvärdet däremot högre än inlösenkursen hade det varit mer fördelaktigt för dig att sälja aktierna innan inlösen begärdes. En väldigt låg inlösenkurs kan innebära att du förlorar hela eller delar av de vinster du dittills gjort på aktiernas utdelningar.

Priset på preffar kan också komma att stiga kort inpå en annonserad inlösning om kursen för inlösen ligger högt över marknadspriset. Efterfrågan på aktierna ökar då, varför priset på dem drivs upp.

Summa summarum är inlösenkurserna viktiga att hålla koll på om du köper preferensaktier. En bra tumregel är att aldrig betala mer för en preferensaktie än vad den lägsta inlösenkursen är. På så vis undviker du att företaget kan lösa in dina aktier till ett lägre pris än vad du först gav för dem.

Preferensaktier påverkas av ränteläge och inflation

Som nämnts har preferensaktier en del likheter med obligationer. Känslighet för förändringar på räntemarknaden är en av de likheterna.

Värdet på preffar sjunker vanligtvis när marknadsräntorna stiger och stiger när marknadsräntorna sjunker. Korrelationen mellan värdet på preffar och läget på räntemarknaden beror på förändringar i den riskfria avkastningen.

Höjs räntan ökar också den riskfria avkastningen, vilket gör att investerare kräver bättre avkastning på sina placeringar. Investerarkollektivets intresse minskar då för värdepapper som preffar och obligationer, varför priset på dem sjunker.

Givet detta är en investering i preffar mer fördelaktig i ett läge då räntorna är på väg ned. Funderar du på att investera i preferensaktier men också tror att räntehöjningar är att vänta är det viktigt att ta med det i din riskkalkyl och kanske till och med avstå.

Förutom räntan påverkas också preferensaktier av inflationen. Förhållandet är detsamma som med räntan – en stigande inflation får värdet på preferensaktier att sjunka. Även här förväntar sig investerare en högre avkastning för att investera i preffar eftersom en stigande inflation innebär att en del av avkastningen från utdelningarna gröps ur.

Fördelar med preferensaktier

Preferensaktiers främsta fördel är förtursrätten till utdelning samt den ofta höga direktavkastningen. Med preffar kan du få ett stabilt, regelbundet kassaflöde in i din portfölj – pengar vilka du kan använda till återinvesteringar i fler preffar eller vanliga utdelningsaktier för att på så sätt komma åt den attraktiva ränta på ränta-effekten.

Vidare lockar också förtursrätten vid likvidation, vilken precis som förtursrätten till utdelningar bidrar till att preferensaktier har lägre risk än vanliga stamaktier. Kurspotentialen är begränsad i den här typen av aktier, men så är även volatiliteten.

Nackdelar med preferensaktier

Trots förtursrätt till utdelning och det faktum att du som aktieägare har större chans att få tillbaka pengar vid en konkurs, är preferensaktier på intet sätt riskfria. Precis som det finns fördelar finns också ett antal nackdelar. Dessa har vi i stort redan berört, men för att ge dig en bra överblick sammanfattas de här nedan.

Risker/nackdelar med preferensaktier:

 • Ingen garanterad utdelning: Förtursrätt till utdelning innebär inte garanterad utdelning. Med preferensaktier är risken betydligt lägre att utdelningar slopas och ställs in, men det kan hända. Även om det är mycket ovanligt. Ett bolag måste tjäna tillräckligt med pengar för att ha råd med aktieutdelningar. Om ett företag blöder pengar är det inte säkert att några utdelningar alls kan betalas ut, vare sig till preferensaktieägare eller stamaktieägare.
 • Förlust vid inlösen: En dålig inlösenkurs är något att vara uppmärksam på. Kom ihåg tumregeln för att minska risken: Betala aldrig mer för en preferensaktie än lägsta inlösenkurs.
 • Sämre utdelningstillväxt: Preferensaktier inkluderas inte om/när ett bolag höjer utdelningen, varför du går miste om utdelningstillväxten du får i vanliga utdelningsaktier.
 • Begränsad kurspotential: Den främsta behållningen i preffar är den höga direktavkastningen, men på längre sikt är den totala avkastningen sämre än i stamaktier. Uppsidan i kurspotentialen är väsentligt lägre i preferensaktier.
 • Lägre röstvärde: För småsparare saknar detta ofta betydelse, men likväl är det viktigt att känna till eftersom det faktum att stamaktieägarna har nästintill all makt kan innebära att beslut fattas till preferensaktieägarnas nackdel.
 • Bolaget kan begära återköp: Återköp blandas ofta ihop med inlösen, men i själva verket är det två helt olika saker. Skulle bolaget som gett ut preffarna få ekonomiska bekymmer och behöva ställa in utdelningarna för såväl stamaktier som preffar, finns en risk att de när hämtat sig begär återköp av preffarna – som då sjunkit mycket i värde och blivit billiga till följd av inställd utdelning – istället för att återinföra utdelningarna. Preffarnas köps då tillbaka till marknadspris, vilket kan innebära en stor förlust för dig om värdet på dem har sjunkit mycket.
 • Känsliga för ränteläget: Som beskrivits tidigare sjunker värdet på preffar när räntan stiger.
 • Känsliga för inflation: En stigande inflation trycker ned priserna på preferensaktier.

Förtursrätten till utdelning och den ofta höga direktavkastningen gör det lätt hänt att invaggas i en falsk trygghet med preferensaktier. Som synas ovan finns emellertid ett flertal riskfaktorer man måste ta med i beräkningen vid en investering.

preferensaktier risker
Preferensaktier har lägre risk än stamaktier, men det är viktigt att vara medveten om de nackdelar som finns

Hur hittar man de bästa preferensaktierna?

För att hitta de bästa preferensaktierna krävs på det stora hela att du gör samma analyser och efterforskningar som när du letar efter bra stamaktier att investera i.

Det är alltså viktigt att analysera såväl bolaget som marknaden med allt vad det innebär – exempelvis titta på tidigare årsredovisningar, skuldsättningsgraden och bolagets betalningsförmåga, kassaflöde samt vinst- och omsättningstillväxt.

Förutom detta är det också viktigt att kontrollera följande:

 • Villkor för inlösen och utdelningar: Preffar emitteras alltid med ett prospekt i vilket alla villkor för inlösen, inlösenkurser och utdelningar står skrivna.
 • Direktavkastningen: Preferensaktier har ofta hög direktavkastning, vilket kan vara lockande. En alltför hög direktavkastning är dock vanligtvis korrelerat med en högre risk. Var därför försiktig med att köpa preffar med en direktavkastning på uppemot 7-10%, eller ännu högre.

Vidare finns preferensaktier att handla hos banker och nätmäklare som Avanza och Nordnet. Eftersom inlösen sker då och då kan utbudet variera. Det totala utbudet av preffar är också betydligt mindre än för vanliga stamaktier.

Fastighetsbolag är ofta bra att kika på om man vill hitta köpvärda preffar. Aktieslaget är nämligen särskilt vanligt bland just fastighetsbolag, och det är också i denna sektor många av de bästa preferensaktierna med bäst utdelning hittas.

Lästips: Bästa fastighetsaktierna – Topp 20 i Sverige

Sammanfattning

Med preferensaktier är du som aktieägare berättigad förtur till utdelning framför stamaktieägare. Förtursrätten gäller också för eventuellt kvarvarande kapital om bolaget skulle gå i konkurs och likvideras.

Preferensaktier skiljer sig också från stamaktier på så sätt att de är känsliga för förändringar i ränteläge och inflation, att de emitteras med villkor om inlösen, att de ger lägre röstvärde samt att de inte omfattas av eventuella utdelningshöjningar.

Hög direktavkastning och frekventa utdelningar är det som främst lockar med preferensaktier. Samtidigt finns också ett flertal risker som är viktiga att känna till om man funderar på att investera.

Tips för dig som vill veta mer: På Samuelssons Rapport finns en hel del läsvärt om preferensaktier och de speciella villkor som gäller.

Här på Bästa aktierna finns också fler intressanta artiklar om andra slags aktier – däribland: