Bästa investmentbolagen 2024: Investera i Bra Aktier | Investmentbolag

Last Updated on April 20, 2024 by admin

Med aktier i ett investmentbolag får du en automatiskt bra riskspridning tack vare dess exponering mot många underliggande innehav. Bästa aktierna hjälper dig att hitta de bästa investmentbolagen att investera i och ger tips och råd om sådant som är bra att tänka på. 

Investmentbolag är bolag vars affärsidé bygger på att investera i andra bolag. Syftet är att utveckla och förvalta bolagen man har köpt aktier i för att på sikt åstadkomma en gynnsam värdeökning för aktieägarna. Investmentbolag är oftast långsiktiga i sina investeringar och aktiva i sitt delägarskap.

Givet de många olika portföljinnehav ett investmentbolag har blir diversifieringen automatiskt god. Genom att köpa aktier i ett enda investmentbolag får du som investerare med andra ord exponering mot ett flertal underliggande bolag, vilket innebär att du sprider dina risker – och därmed sänker din risk överlag.

Investmentbolag rekommenderas ofta som utmärkta nybörjaraktier, men de passar även perfekt för mer erfarna investerare. Faktum är att investmentbolagsaktier utgör en del av grunden i många svenska sparares portföljer. Många investmentbolag är stabila aktier och relativt trygga investeringar.

Nedan finner du allt du behöver veta om investmentbolag och att köpa aktier i investmentbolag. Vi listar även fördelar och nackdelar samt vilka som är de mest populära svenska investmentbolagen att investera i just nu.

Populära svenska investmentbolag

I listan visas de mest populära svenska investmentbolagsaktierna på marknaden just nu. Utöver dessa finns förstås också många bra utländska investmentbolag som kan vara intressanta att investera i, och som vi återkommer till lite längre ned.

Observera att en aktie inte nödvändigtvis är bra bara för att den är populär. Ett stort köpintresse visar dock att det finns förtroende för bolagets framtida utveckling. Nedanstående lista är inga investeringstips utan endast avsedd att informera och inspirera. Aktieköp bör alltid föregås av egna analyser och egen research.

Aktie
Antal ägare hos Avanza
Investor B 164 859
Latour B 70 353
Industrivärden C 51 198
Svolder B 33 133
Bure Equity 33 020
Lundbergföretagen B 26 389
Ratos B 25 280
Creades A 13 027
Öresund 8 830
Havsfrun Investment B 5 553
NAXS 2 958
Traction B 2 723
Eastnine 2 354

Listan uppdaterad 210305. Klicka på länkarna för att läsa mer om respektive aktie hos Avanza. 

Riskinformation: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Aktier kan både öka och minske i värde varför en investering alltid innebär en risk. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. 

Vad är ett investmentbolag?

Investmentbolag eller investmentföretag är alltså bolag vars affärsidé och verksamhet går ut på att investera i andra bolag med det primära syftet att skapa värde för aktieägarna. Detta görs genom att förvalta och utveckla dessa företag som aktiva delägare för att på så sätt skapa en värdeökning i de underliggande innehaven.

Den värdeökningen bidrar i sin tur till en ökad substansutveckling för själva investmentbolaget, med en oftast stigande värdering som resultat. Med andra ord – går investmentbolagets portföljinnehav bra, går även investmentbolaget bra.

För att ett företag ska klassificeras som ett investmentbolag av Skatteverket måste följande tre kriterier uppfyllas:

 • Företaget har ett stort antal ägare (exakt hur många specificeras inte men det måste finnas ett stort antal fysiska personer innan man kan ta in juridiska personer som delägare)
 • Företagets verksamhet består mer eller mindre uteslutande av handel med värdepapper – det vill säga att investera, förvalta och även sälja värdepapper (såväl börsnoterade som onoterade)
 • Företaget erbjuder aktieägarna en god diversifiering tack vare många olika innehav

Vidare finns det också två olika typer av investmentbolag; de vars primära mål är att skapa värdeökning, och de vars primära mål är att ta makten över andra bolag.

Investmentbolag av det första slaget har som långsiktigt mål att genom placeringar och förvaltning av innehav skapa en långsiktig värdeökning för sina ägare.

För maktbolag kan värdeökning delvis vara sekundär. Här är det främsta målet istället att ta kontroll över andra företag – främst genom att gå in som majoritetsägare och få makt att tillsätta tunga styrelseposter.

Viktigt att nämna är dock att investmentbolag sällan bara är det ena eller det andra. Så gott som alla är en kombination av bägge, men i olika grad. För somliga väger makten tyngst, och för andra är det intresset av att skapa långsiktigt värde som är störst.

Bland våra svenska investmentbolag kan Investor och Industrivärden nämnas som typiska exempel på så kallade maktbolag.

investmentbolag diversifiering
Med aktier i investmentbolag får du bred exponering och bra riskspridning

Investmentbolag är ofta bra nybörjaraktier

Hur många innehav ett investmentbolag har kan variera lite mellan olika bolag, men de flesta har mellan 15-30 stycken. Innehaven brukar kallas för portföljbolag. 

När du köper aktier i ett investmentbolag får du indirekt exponering mot alla de underliggande innehav som bolaget äger. Detta ger en utmärkt automatisk diversifiering, trots att du egentligen bara köper aktier i ett enda företag.

Att lyckas skapa en bra riskspridning kan kännas svårt och krångligt om man är nybörjare på aktier. Många är osäkra på hur man gör och hur man ska tänka när man väljer vilka aktier man ska investera i.

Med investmentbolag är det dock mycket enkelt eftersom man får en god diversifiering på köpet. Således passar denna typ av aktier perfekt för nybörjare – men också för de som inte har tid eller intresse nog att själva bygga en diversifierad portfölj från grunden.

Investmentbolag vs fonder – vad är skillnaden?

Sättet på vilket du får exponering med investmentbolag liknar på många sätt det som gäller för fonder. Fonder investerar precis som investeringsföretag också i många olika aktier och andra värdepapper, vilket innebär att din risk sprids på många olika håll.

Fonder har dock oftast betydligt fler innehav än ett investmentföretag, vilket gör att risken är lägre men också den potentiella avkastningen. Fonder har oftast också en mer specificerad inriktning än investmentbolag.

Investmentbolagsaktier passar perfekt om du är ute efter ett investeringsalternativ som liknar fonder sett till exponering och riskspridning, men där kostnaderna är betydligt lägre.

I investmentbolag dras en låg förvaltningsavgift av som en kostnad i bolaget, men det är ingenting som dras från ditt konto – till skillnad från om du sparar i fonder. Du betalar courtage när du köper och säljer dina aktier, men eftersom de är avsevärt mycket billigare att äga kan det göra stor skillnad för din totala avkastning över tid.

Så varför köpa aktier i investmentbolag?

Aktier i investmentbolag är smarta, bra investeringar av flera anledningar.

En av de främsta fördelarna har vi redan berört mycket här ovan; med investmentbolag får du en bred exponering och därmed god riskspridning bara genom att köpa aktier i ett enda bolag. Investerar du i några olika investmentbolag med olika inriktning kan du mycket väl skapa en väldiversifierad portfölj med endast 3-5 olika aktier.

För att åstadkomma tillräcklig riskspridning med vanliga börsbolag krävs annars att du investerar i åtminstone 12-15 olika bolag.

Investmentbolag har också byggt sina framgångar på bra investeringar och bra förvaltning av innehav. De drivs av personer som är proffs på investeringar och som har lång erfarenhet av att identifiera bra investeringsmöjligheter samt förvalta innehaven på bästa möjliga sätt. Detta innebär en trygghet för dig som köper aktier, eftersom du kan lita på att dina pengar är i händerna på kompetenta människor.

Utdelningar är ytterligare en fördel med investmentbolag. Investmentbolag är överlag mycket bra utdelningsaktier med såväl stabil utdelningshistorik och bra utdelningstillväxt. Flera av Stockholmsbörsens bästa utdelningsaktier är just investmentbolag.

Vidare kan du med aktier i investmentbolag också få exponering mot onoterade bolag du annars själv inte skulle ha investerat i. Onoterade aktier är betydligt mer riskfyllda och dessutom lite krångligare att handla själv, men de kan också bjuda på rejäl tillväxt, vilket i sådana fall förstås blir gynnsamt för dig som aktieägare.

Slutligen är det också en fördel att många investmentbolag handlas till substansrabatt – vilket vi förklarar närmare här nedanför.

Sammanfattning – Fördelar med att köpa aktier i investmentbolag:

 • Du får bred exponering och god riskspridning bara genom att investera i ett enda bolag
 • Liknar fonder, men är billigare att äga
 • Investmentbolag drivs av investeringsproffs med rätt kompetens för att göra just bra investeringar
 • Möjlighet att även få exponering mot onoterade bolag du själv inte skulle investera i
 • Investmentbolag är ofta mycket bra utdelningsaktier
 • Investmentbolag handlas ofta till substansrabatt – vilket i korthet innebär att aktierna är värda mer än vad du betalar för dem
investmentbolag nybörjare
Investmentbolag är ofta bra nybörjaraktier

Substansrabatt i investmentbolag

Många investmentbolag på Stockholmsbörsen handlas som nämnts alltså till en så kallad substansrabatt. Det här är en fördel för dig som investerare, men vad betyder det egentligen?

Substansrabatt betyder att en aktie handlas till ett lägre pris än värdet på det egna kapitalet per aktie – det så kallade substansvärdet. Något enklare förklarat visar substansvärdet med andra ord det sammanlagda värdet av investmentbolagets tillgångar – vilka ju domineras av aktier i andra bolag – (minus skulder, det vill säga det egna kapitalet) per enskild aktie.

När ett investmentbolag handlas till substansrabatt innebär det kort och gott att du får mer värde än vad du betalar för. Det skulle vara dyrare för dig att köpa enskilda aktier i alla de underliggande bolagen än vad det är äga dem indirekt genom investmentbolaget.

En substansrabatt uppstår när investmentbolaget av marknaden värderas lägre än sina tillgångar. En lägre värdering kan i sin tur exempelvis bero på:

 • Lågt förtroende för ledningen: Marknaden kan känna lågt förtroende för att investmentbolagets ledning har den kompetens som krävs för att driva bolaget och förvalta portföljinnehaven på bästa sätt. Ett lågt förtroende leder till att aktiekursen sjunker, varpå substansrabatten ökar.
 • Maktintressen prioriteras för högt: Ofta kan det finnas en oro för att man i investmentbolag låter maktintressen gå före vinst- och tillväxtintressen. Det här är den vanligaste orsaken till varför investmentbolag handlas till substansrabatt. Investor är ett exempel på ett investmentbolag som oftast köps till rabatt just på grund av oro för bolagets prioriteringar.
 • Tvivel på portföljens komposition: Ett investmentbolag kan värderas lågt av marknaden om sammansättningen av de olika portföljinnehaven inte upplevs optimal.

För dig som investerare finns flera fördelar med att köpa aktier med substansrabatt. Många investmentbolagsaktier är utdelningsaktier, vilket innebär att du med substansrabatten får en högre direktavkastning än om du hade köpt de underliggande aktierna var för sig.

Substansrabatten gör också att din risk blir lägre. Om tillgångarna är värda mer än bolaget i sig kan du få ut mer än marknadsvärdet om investmentbolaget plötsligt skulle gå i konkurs och likvideras.

Med det sagt ska man också vara vaksam om substansrabatten är väldigt stor. Investmentbolaget kan värderas väldigt lågt av en legitim anledning – exempelvis att tillväxtutsikterna ser mycket dåliga ut.

Finns det några nackdelar med investmentbolag?

Investmentbolag är överlag mycket bra investeringsalternativ med flera fördelar som väger tungt. Givetvis finns dock även ett par nackdelar, precis som med allt annat. Dessa är framförallt:

 • Du kan inte välja till eller välja bort några innehav: Köper du aktier i investmentföretag är du bunden till det portföljinnehav som bolaget har. Du kan inte lägga till innehav du vill ha med, eller ta bort sådana du inte vill ha med.
 • Förvaltningskostnad: Kostnaden dras förvisso inte från ditt konto, men väl som en kostnad i bolaget – vilket i sin tur påverkar värdet för aktieägarna. De flesta investmentbolag har en låg förvaltningskostnad, men det är likväl en kostnad som inte finns i vanliga börsbolag. Hur hög förvaltningskostnad ett investmentbolag har finns att läsa i årsredovisningen. Kostnaden kan ändras från år till år så ett bra tips är att hålla koll på den.
 • Bolags- och marknadsrisk: Dessa är inte unika för investmentbolag utan risker som är förenade med alla typer av aktier. En generell marknadsrisk finns alltid, men genom bra diversifiering kan du åtminstone minska bolagsrisken.

Så hittar du de bästa investmentbolagen

Det finns gott om både svenska och utländska investmentbolag att välja bland, av vilka många är stabila, välskötta företag som utgör riktigt intressanta investeringsalternativ. Eftersom olika investmentbolag kan ha olika specialiteter eller inriktningar är det viktigt att du funderar över vad du själv är intresserad av och vad du tror på.

Investor är exempelvis tungt viktat mot industrier, medan Kinnevik är mer inriktat på digitalisering, kommunikation och konsumtion. Det finns också investmentbolag som främst fokuserar på fastighetsbranschen, medicin och life science samt ny teknik.

Lästips: Bästa fastighetsaktierna – Topp 20 i Sverige och Bästa teknikaktierna – Uppgradera ditt sparande

Vidare är det förstås viktigt att analysera sådant som räkenskaper, kurshistorik och bolagsledning samt att göra en grundlig bedömning av marknaden och förutsättningarna för tillväxt. Bra variabler att leta efter är:

 • Stabil ekonomi med låg belåningsgrad och goda marginaler
 • En bra kombination av portföljinnehav som ger bra riskspridning
 • Kompetent, erfaren bolagsledning
 • God omsättnings- och vinsttillväxt
 • Rimlig förvaltningskostnad
 • Bra substansrabatt
 • Bra utdelningshistorik

Investmentbolag håller generellt sett hög kvalitet och de flesta är goda investeringar som historiskt gett bra avkastning. Känner du dig osäker på vilka investmentföretag du ska investera i kan det vara bra att börja med några de största och mest kända:

investmentbolag börsen
Aktier i investmentbolag handlas på börsen

Populära utländska investmentbolag

Hos Avanza och Nordnet finns förutom många svenska investmentföretag också en hel del bra utländska alternativ som kan klassas som bra aktier. Några av de mest populära bland Avanzas ägare är:

Läs mer om utländska aktier i artikeln Bästa utländska aktierna: Hitta köpvärda aktier utomlands

Sammanfattning

Investmentbolag är bolag som köper och äger aktier i andra bolag. När du köper aktier i ett investmentföretag får du exponering mot alla de innehav bolaget har i sin portfölj, vilket ger dig som investerare en automatiskt bra riskspridning. På det här sättet liknar investmentbolag fonder.

Många investmentbolag ger bra utdelningar och är stabila, välskötta bolag av hög kvalitet. Det är också vanligt att investmentbolag handlas till substansrabatt, vilket kort förklarat innebär att aktiernas substansvärde är högre än priset du får betala för dem.

Det finns många fördelar med att köpa aktier i investmentbolag, och precis som med allt annat även ett par nackdelar. Innan du investerar är det alltid viktigt att du analyserar och gör research om de bolag du är intresserad av.

För svenska sparare finns ett bra utbud av såväl svenska som utländska investmentbolag att investera i – bland annat hos Avanza.

Vill du lära dig mer om investmentbolag? Läs artikeln om investmentbolag på Samuelssons Rapport. 

Texten innehåller affiliatelänkar till Avanza.